Algemene voorwaarden

De volgende Algemene Voorwaarden (Voorwaarden) zijn van toepassing op alle bestellingen in onze online winkel op zonwering-market.nl, die wordt beheerd door Sales2Prod Sp. z o.o., gevestigd in: Franciszka Stefczyka 5, 20-151 Lublin, Polen, NIP (fiscaal nummer): PL7123437258 , REGON (statistisch identificatienummer): 522380582.

Het aandelenkapitaal bedraagt: 15.350,00 PLN. Onze vennootschap is ingeschreven in het Nationale Ondernemersregister van de Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Polen), VI Handelsafdeling van het Nationale Register van de Rechtbank onder KRS-nummer 0000978736.

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze webwinkel zijn geplaatst door consumenten of door handelaren.

Onder consument wordt verstaan natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder handelaar wordt verstaan: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt.

Deze voorwaarden gelden ook voor handelaren in toekomstige commerciële relaties behoudens de noodzaak een formele voorafgaande verklaring daarvan te doen. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk door ons is goedgekeurd, kunnen we niet de contractuele geldigheid van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden die door een ondernemer worden gebruikt accepteren.

2. Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met Sales2Prod Sp. z o.o.

Door de presentatie van de producten in de online-shop doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen. U kunt de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en te allen tijde uw keuzes vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren, door gebruikmaking van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk na de verzending van de bestelling ontvangt u nogmaals per e-mail een bevestiging.

3. Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

De beschikbare taal (talen) voor het sluiten van de overeenkomst is/zijn: Nederlands

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling alsmede onze algemene voorwaarden. U kunt de tekst van de overeenkomst via onze klanten-login raadplegen.

4. Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen worden ook verzendkosten in rekening gebracht. Informatie over de hoogte van de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen.

Wij verzenden de goederen, het ophalen van de goederen door de klant is helaas niet mogelijk.

5. Betaling

De volgende betaalwijzen zijn beschikbaar in onze online winkel:

  • Elektronische betalingen (e-betalingen) via online betalingsdiensten.
  • Betaling via traditionele bankoverschrijving op de bankrekening van onze winkel. Als u voor deze betaalwijze kiest, sturen wij u een e-mail met onze bankrekeninggegevens nadat uw bestelling is geplaatst. De bestelling zal worden verwerkt zodra het volledige bedrag van de vereiste betaling voor de bestelling op onze rekening is bijgeschreven.

Gedetailleerde informatie over alle mogelijke betaalwijzen, met inbegrip van online betaaldiensten die in onze winkel geïntegreerd zijn en de beschikbare types van e-betalingswijzen, wordt verstrekt tijdens het plaatsen van de bestelling en op de website van onze winkel in een speciaal informatietabblad betreffende betaalwijzen.

6. Herroepingsrecht ​​​​​​​

De consument heeft recht op het wettelijke herroepingsrecht zoals beschreven in de informatie over het herroepingsrecht. Aan ondernemers wordt geen vrijwillig herroepingsrecht toegekend.

7. Schade tijdens bezorging

Deze bepaling is van toepassing op consumenten:

Voor consumenten geldt: Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade indien mogelijk onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

Voor ondernemers geldt het volgende:

Het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering gaat op u over zodra wij het artikel hebben afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren.

8. Wettelijke garantie

Van toepassing op consumenten: wij zijn wettelijk verplicht om producten te leveren die in overeenstemming zijn met dit contract. De Wettelijke garantierechten zijn van toepassing. Klachten kunnen worden ingediend bij:

Wanneer u uw garantierechten uitoefent en wij het voor het onderzoek van uw klacht noodzakelijk achten de goederen terug te ontvangen, dient u de goederen op onze kosten terug te zenden naar het hierboven vermelde adres. Indien de bezorging van de zaak door de aard van de zaak of de wijze van montage voor de koper buitengewoon bezwaarlijk zou zijn, is de koper verplicht de zaak ter beschikking van de verkoper te stellen op de plaats waar de zaak zich bevindt.

Van toepassing op handelaars: onze aansprakelijkheid op grond van de wettelijke garantie voor gebreken is uitgesloten op grond van 558 § 2 van Kodeks Cywilny (Pools Burgerlijk Wetboek).Uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid op grond van de wettelijke garantie voor gebreken heeft geen effect indien de verkoper een gebrek bedrieglijk voor de koper verborgen heeft gehouden.

Geldt zowel voor consumenten als voor handelaren: voor sommige producten kunnen aanvullende garanties gelden; informatie over eventuele aanvullende garanties (bijv. fabrieksgarantie) en de precieze voorwaarden vindt u bij het product of op aparte informatiepagina’s (indien van toepassing) in de online winkel,

Onze klantendienst staat tot uw beschikking van Maandag – Vrijdag / 09:00 – 17:00.

9. Gedragscode

Wij hebben ons aan de volgende gedragscodes onderworpen:

10. Geschillenbeslechting ​​​​​​​

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden. Wij zijn niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.

11. Slotbepalingen ​​​​​​​

Geen van de bepalingen van deze Voorwaarden is bedoeld om de wettelijke rechten van de consument te beperken. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze Voorwaarden en de rechten van de consument die voortvloeien uit algemeen toepasselijke wettelijke bepalingen, gelden in plaats van de bepalingen van deze Voorwaarden steeds de wettelijke bepalingen van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

Indien u een handelaar bent, is het Poolse recht van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake koopovereenkomsten

Indien u een ondernemer, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds bent, is onze vestigingsplaats de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele betrekkingen tussen u en ons.

Schrijf je in voor een nieuwsbrief 10 euro korting op de eerste bestelling (te gebruiken bij bestelling van screens, knikarmschermen, pergola's) !